Why Join Atuswa

ATUSWA Phamplet 27-05-16

Amalgamated Trade Union of Swaziland (ATUSWA)

Yini leyenta kube sincumo lesihle kujoyina ATUSWA etisebentini taka Textile?

 1. ATUSWA uholwa tisebenti taka Textile, nalabase hhovisi bake basebenta ka textile lokwenta kwekutsi batati tonke timo letihlangabetana netisebenti tasemafemini.
 2. Baholi ba ATUSWA ngibo labamelela tisebenti ka Wages Council.
 3. ATUSWA wenta lokufunwa basebenti kuto tonkhe tigaba kwekuphatfwa kwakhe.
 4. ATUSWA ulilunga lenhlangano lekhulumela tonkhe tisebenti eveni lengu TUCOSWA.
 5. ATUSWA uphindze abe lilunga lenhlangano yatotonke tisebenti letisebenta ka Textile emhlabeni wonke lokwenta kwekutsi kube lula kubonisana netisebenti emhlabeni kwekutsi bachashi bangentiwa njani kutsi basinike lokuncono njengetisebenti.
 6. ATUSWA ufuna tonkhe tisebenti tihlangane titoba nelivi lelivakalako, ticagogwana tetinhlangano tetisebenti atiwuletsi umehluko etimpilweni tetisebenti.
 7. Naku ATUSWA lalwa nako;
 8. Maholo laphansi, tibe tindleko tekuphila tikhula onkhe emalanga
 9. Kungabhadadwa kwe sick leave ne maternity leave.
 • Kuphocelelwa kucala emsebentini ngaphambi kwekuya esibhedlela uma uphatsekile.
 1. Kungabhadalwa I overtime.
 2. Kusentjentiswa ngenkhani I overtime uphindze ungabhadalwa.
 3. Kunganikwa timphahla tekuvikela emsebentini.
 • Kunganikwa sikhatsi sekumunyisa kuloneluswane.
 • Kunikwa I target lengetulu kwemandla.
 1. Kungabhadalwa kwe sick leave yemtfwana.

Nangabe ungatsandza kukhuluma natsi sebentisa WhatsApp                          76464510

 

ATUSWA Phamplet 27-05-16

Powered by WordPress | | Designed by: Promo Advert (PTY) Ltd | +268 2505 8082 / +268 76443164

Need help? Email Us Here! Chat With Us Now!

← Prev Step

Thanks for contacting us. We'll get back to you as soon as we can.

Please provide a valid name, email, and question.

Powered by LivelyChat
Powered by LivelyChat Delete History